01-03-12 Χορήγηση υποτροφιών για ερευνητικά προγράμματα στην Ιαπωνία του Matsumae International Foundation (MIF) στο Fellowship Program, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Το Ίδρυμα Matsumae International Foundation στο Τόκυο, προσκαλεί Έλληνες επιστήμονες για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών “Fellowship Program του Matsumae International Foundation”, την περίοδο Απριλίου 2013 - Μαρτίου 2014.

Το  Matsumae International Foundation είναι μη-κυβερνητική οργάνωση, που λειτουργεί αποκλειστικά με χορηγίες του ιδιωτικού τομέα της Ιαπωνίας.

Άμεση προτεραιότητα δίδεται στις Φυσικές Επιστήμες, τη Μηχανική και την Ιατρική.

Θα χορηγηθούν 13 υποτροφίες για Εταίρους (Fellows) από όλες τις χώρες του κόσμου.

Η διάρκεια έρευνας κυμαίνεται από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, από τον Απρίλιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014.

Οι αιτούντες επιλέγουν Ερευνητικά Εργαστήρια σε Πανεπιστήμια, Εθνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα ή σε αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα, στα οποία προτίθενται να διεξάγουν έρευνα. Πριν να υποβάλλουν την αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να έχουν γίνει επισήμως δεκτοί από τα Ιδρύματα στα οποία ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ερευνητικό πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις:
1. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν PhD.(Διδακτορικό Τίτλο) ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο από το Διεθνές Ίδρυμα ”Matsumae International Foundation”.
2. Θα πρέπει να είναι κάτω των σαράντα εννέα (49) ετών.
3. Θα πρέπει να χειρίζονται την Αγγλική ή την Ιαπωνική σε ικανοποιητικό βαθμό.
4. Δεν θα πρέπει να έχουν ασκήσει παρεμφερή δραστηριότητα στην Ιαπωνία στο παρελθόν ή να ασκούν στο παρόν.
5. Θα πρέπει να κατέχουν σταθερή θέση ως επιστήμονες στην Ελλάδα, και να επιστρέψουν σε αυτήν με τη λήξη της υποτροφίας.
6. Οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι άκρως υγιείς και να μην πάσχουν από αναπηρία που να τους παρεμποδίζει στην έρευνά τους.  

Αιτήσεις συμμετοχής:
1. Αίτηση (Application form) με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν ορθώς. Απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν σε όλες τις ερωτήσεις. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν ημερομηνία και υπογραφή.
2. Προτεινόμενο πρόγραμμα έρευνας: οφείλει να αναφέρεται λεπτομερώς στο σκοπό, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο της έρευνας, το οποίο θα συζητήσει ο υποψήφιος με τους αρμοδίους του φορέα στον οποίο προτίθεται να διεξάγει έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ορίσουν επακριβώς το χρονικό διάστημα της παραμονής τους στην Ιαπωνία (3 ή 6 μήνες), μεταξύ Απριλίου 2013 και Μαρτίου 2014.
3. Αναλυτικός πίνακας δημοσιεύσεων.
4. Ανατυπώσεις των σημαντικότερων δημοσιεύσεών του.
5. Βιογραφικό Σημείωμα.
6. Συστατική επιστολή από τον εργοδότη του υποψηφίου ή τον επιβλέποντα αυτού Κοσμήτορα του Πανεπιστημίου του, που να πιστοποιεί την ακαδημαϊκή του ικανότητα και τα επιτεύγματά του και να επιβεβαιώνει τη δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας για τη χρονική περίοδο της υποτροφίας.
7. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων του αιτούντα (Διδακτορικοί και Μεταπτυχιακοί τίτλοι και πτυχίο προπτυχιακών σπουδών), συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην Αγγλική γλώσσα.
8. Υπογεγραμμένη επιστολή πρόσκληση από τον καθηγητή της Ιαπωνίας, με την οποία να επιβεβαιώνεται η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας, το ερευνητικό πρόγραμμα, το διαθέσιμο υλικό για την έρευνα και τις συνθήκες στέγασης του υποψηφίου.     
9. Όλα τα έγγραφα οφείλουν να είναι δακτυλογραφημένα στην Αγγλική- έγγραφα γραμμένα σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής δεν γίνονται δεκτά- σε Α4.
10. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα αυτόματα θα απορρίπτονται.
11. Μπορούν να ζητηθούν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία από το Ίδρυμα, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δεν επιστρέφονται  έγγραφα προς τον αιτούντα.
12. Όταν το Ίδρυμα παραλάβει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα από υποψήφιο, αποστέλλει σε αυτόν σχετική ειδοποίηση παραλαβής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τις λεπτομέρειες
(http://www.mars.dti.ne.jp/mif) και να κατεβάσουν το φυλλάδιο της ανακοίνωσης της υποτροφίας του 2013 του Matsumae International Foundation. Η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί σε PDF ή σε MS Word file.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: η 31η Αυγούστου 2012 στο Matsumae International Foundation:

4-14-46, Kamiogi,
Suginami-ku,
Tokyo, 167-0043
Japan.
e-mail: contact2mif@mist.dti.ne.jp

Το Ίδρυμα δεν δέχεται αιτήσεις μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος (με e-mail).

Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή του Ιδρύματος, εκτιμώντας τα ακαδημαϊκά προσόντα και το περιεχόμενο του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος.

Τα αποτελέσματα θα σταλούν απευθείας στους αιτούντες περί τα τέλη Δεκεμβρίου 2012 με επιστολή. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη.

Η υποτροφία χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για την χρονική περίοδο που αναφέρεται στην επιστολή χορήγησης της υποτροφίας. Παράταση ή μείωση της χρονικής περιόδου της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.
Η πρόσκληση του Ιδρύματος αφορά αποκλειστικά και μόνο τον υπότροφο.
Δεν επιτρέπεται καμία απομάκρυνση από τη χώρα, ούτε και αν είναι αυτό σημαίνει απουσία μιας μέρας.    

Υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για στους υποτρόφους για την κάλυψη των αναγκαίων τους εξόδων διαβίωσης και τις δραστηριότητες του ερευνητικού τους προγράμματος.

Η υποτροφία καλύπτει:
α. 200.000 Ιαπωνικά Γιεν μηνιαίως για την πληρωμή των διδάκτρων, κάλυψη εξόδων ερευνητικού υλικού, εξόδων στέγασης, διατροφής και μεταφορών των υποτρόφων.
β. Ασφάλεια σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος/ασθένειας.
γ. Αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής οικονομικής θέσεως.
δ. 100.000 Ιαπωνικά Γιεν (κατ’ αποκοπή ποσό) για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς επιτοπίως με την άφιξη του υποτρόφου στην χώρα, αρχικών εξόδων στέγασης κλπ.  

Στους υποτρόφους Εταίρους (Fellows) προσφέρεται περιοδεία μελέτης. Το Ίδρυμα εκδίδει ετησίως «Αναφορά Έρευνας» με περίληψη των ερευνών των Εταίρων αυτής της περιόδου. Το Ίδρυμα διατηρεί επαφή με τους Εταίρους του μέσω ετήσιου «Καταλόγου Εταίρων» και «Newsletters» σε τακτά διαστήματα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Για το χρονικό διάστημα από τις 21/9/2020 έως 4/10/2020 η εξυπηρέτηση του κοινού με προσέλευση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενου ραντεβού έως τις 16:00. Για το χρονικό διάστημα από τις 14.09.2020 έως και τις 30.09.2020 δεν θα επιτρέπεται η διέλευση του κοινού, των δικηγόρων, των επισκεπτών καθώς και των υπαλλήλων, από την πτέρυγα Δ’ του Ισογείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Θα επιτρέπεται η είσοδος υπαλλήλων ταχυμεταφορών (couriers), καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας,. για να παραδώσουν δικαιολογητικά υποψηφίων με αθλητικές διακρίσεις ή με σοβαρές παθήσεις, προκειμένου, να κριθούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση..
Για υπηρεσίες πρωτοκόλλου, συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top